A A A

Sprawozdanie z kadencji 2015-2018

 

Oddział PTP w Poznaniu - kadencja 2015-2018

 

przewodnicząca – Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

 

zastępca – Wiesława Machalica

 

skarbnik – Hanna Janowicz-Urbaniak

 

sekretarz – Beata Kopaszewska-Bachorz

 

członkowie zarządu: Magdalena Rosada-Gessner, Katarzyna Kędzierska

 

 

Realizacja celów statutowych Towarzystwa (Rozdział II, Art. 8):

 

1. rozwijanie i popularyzacja psychologii jako nauki i zawodu oraz szczególna dbałość o to, by dyscyplina ta - w zgodzie z wartościami humanistycznymi - służyła ludziom pomocą w życiu i zachowaniu zdrowia.

 

2. stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu społecznej, naukowej i dydaktycznej działalności członków oraz podnoszeniu ich kwalifikacji i etyki zawodowej;

 

3. ochronę profesji i etosu psychologa wyrażająca się troską o poziom etyczny i merytoryczny wykonywania praktyki psychologicznej oraz dbałością o interesy osób korzystających z usług psychologicznych;

 

4. inspirowanie psychologów do podejmowania ważnych problemów społecznych i zawodowych;

 

5. działania i świadczenia interwencyjne psychologiczne i psychospołeczne, w tym na rzecz pomocy ofiarom przestępstw, osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, osobom wykluczonym społecznie lub zagrożonym wykluczeniem oraz pomocy w ochronie dóbr osobistych naruszonych lub zagrożonych przestępstwem

 

 

1. Liczba członków: 337 – (przyjęto 48 nowych członków zwyczajnych, 2 – nadzwyczajnych)

 

2. Budowanie kontaktu z członkami Oddziału poprzez stronę www.poznan-ptp.pl

 

- powiadamianie, informowanie, prowadzenie dyskusji

 

 

3. Otwarte spotkania:

 

23 lutego 2016 r.

 

Mobbing - definicja, rozpoznanie, reakcja” -

Janina Sobczak-Matysiak

 

 

24-26 listopada 2016 r.

 

II Krajowa konferencja Psychologii klinicznej „Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej”.

 

Zorganizowanie sesji tematycznej w ramach konferencji pt. Podejście integracyjne w pracy psychologa klinicznego z pacjentem w obszarze zdrowia i choroby

 

Idea sesji

 

pokazanie, że integracja w pracy psychologa klinicznego musi odbywać się na wielu poziomach

 

1) W samym psychologu, gdyż w pracy z pacjentem musi każdorazowo poruszać się w obszarze całościowej, posiadanej przez siebie wiedzy psychologicznej ("od ogółu do szczegółu").

 

2) W zespole, którego jest członkiem w poszukiwaniu wspólnych pojęć, języka i zakresów w pracy nad pacjentem.

 

3) w relacji z samym pacjentem w danej "klinice" - cel, hipotezy, diagnoza pacjenta/problemu, świadome stosowanie właściwych metod/narzędzi psychologicznych

 

4) adekwatna pomoc psychologiczna uwzględniająca diagnozę, leczenie i rokowania oraz system w którym pacjent żyje

 

5) raportowanie konsultacji (pacjent, jednostka lecznicza)

 

Wykładowcami byli członkowie Oddziału PTP w Poznaniu – praktycy z obszaru psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, zaburzeń psychicznych i zachowania, człowieka chorego somatycznie, neuropsychologii (dr Izabela Kaczmarek, mgr Jolanta Fryc-Martyńska, mgr Dorota Gołąb, mgr Aleksandra Głowińska, dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak)

 

 

1 grudnia 2016 r.

 

Aborcja – perspektywa psychologiczna

 

dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

 

Konferencja nt. aborcji postrzeganej z różnych perspektyw – prawa i psychologii. Zorganizowana została przez Koło Naukowe Praw Człowieka, należące do Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro publico bono”, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

 

9 marca 2017 r.

 

Technika mowy i wystąpienia publiczne

 

dr Małgorzata Tadeusz-Ciesielczyk

 

 

18 kwiecień 2017 r.

 

Lęk i depresja w przebiegu choroby nowotworowej u kobiet – konstruktywne dostosowanie się do choroby czy zaburzenia psychiczne

 

dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

 

Koło Naukowe Profilaktyki Nowotworowej i Readaptacji rak off – Instytut Psychologii UAM

 

 

2-3 czerwca 2017 r.

 

II Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Psychologia Kliniczna w Ginekologii i Położnictwie – interdyscyplinarny model opieki nad kobietą w ciąży powikłanej i w sytuacji niepowodzeń położniczych

 

 

Organizator: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu, Zespół Psychologów GPSK UM, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychologia kliniczna, Miralex sp. z o.o.

 

Patronat PTP

 

Zaproszenie kierowane do członków Oddziału, studentów psychologii UAM, preferencyjne opłaty dla członków PTP i studentów

 

 

10 kwiecień 2018 r.

 

Spotkanie ws Kodeksu etycznego – na podstawie materiałów przysłanych przez grupę roboczą z Oddziału PTP w Krakowie

 

Sformułowanie wniosków i przesłanie ich do grupy roboczej oraz do wiadomości ZG PTP i grupy Walne 2015. Umieszczenie wniosków na stronie www.poznan-ptp.pl

 

 

11 maj 2018 r.

 

Rozporządzenie PE i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – co powinni wiedzieć psychologowie?

 

Konrad M. Mazur Katedra Prawa Europejskiego Wydział prawa i Administracji, UAM, Poznań

 

Udział wzięło 30 osób. Powiadomionych zostało około 100 osób

 

 

Sformułowanie podsumowania oraz przesłanie jego treści do wiadomości ZG PTP, grupy Walne 2015 oraz umieszczenie na stronie www.poznan-ptp.pl

 

 

7 lipca 2018 r.

 

Branżowy Kodeks Postępowania w kontekście OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

Konrad M. Mazur Katedra Prawa Europejskiego Wydział prawa i Administracji, UAM, Poznań

 

 

Spotkanie współorganizowane z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Psychologów

 

 

8 listopada 2018 r.

 

Manipulacja psychologiczna, doktrynalna i ideologiczna – pomoc psychologiczna osobom uwikłanym w sekty i uzależnionym od indoktrynacji psychicznej

 

Andrzej Drozd, Dominikański Ośrodek Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach

 

 

 

4. Współpraca

 

Maj 2018

 

Przewodnicząca Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Postępu w Medycynie Rozrodu Człowieka, które reprezentowane jest przez p. prof. dr hab. n. med. Ewę Wender-Ożegowską.

 

Jedną z działalności Stowarzyszenie jest prowadzenie strony internetowej o charakterze edukacyjnym www.trudnaciaza.pl

 

Założeniem tego przedsięwzięcia jest promowanie rzetelnej i interdyscyplinarnej wiedzy dla kobiet w obszarze prokreacji. Będą w związku z tym pojawiały się także artykuły redagowane przez psychologów.

 

 

25 Maj 2018

 

Przyjęcie zaproszenia i uczestnictwo w Jubileuszu 50. lecia Oddziału PTP w Zielonej Górze. Rozesłanie do członków ZG i grupy Walne2015 relacji z uroczystości w Zielonej Górze oraz gratulacji dla jej organizatorów.

 

 

5. Prace na rzecz środowiska psychologów w Wielkopolsce/Polsce

 

2015-2018

 

Uczestnictwo w spotkaniach ZG PTP i Prezydium ZG w Warszawie zgodnie z rozpisanym harmonogramem

 

Organizowanie bezpłatnych 3 miesięcznych stażów (na podstawie umowy o wolontariacie) w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu dla absolwentów psychologii.

 

Podejmowanie rozmów o sytuacji zawodowej psychologów w ramach aktywnego uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez środowiska psychologów oraz interdyscyplinarne w dziedzinie ZDROWIE. Wykorzystywanie logotypu PTP w prezentacjach przez niektórych członków Oddziału PTP w Poznaniu.

 

Wrzesień 2017 – marzec 2018

 

Zgłaszanie przez Przewodniczącą Oddziału dr Jadwigę Łuczak-Wawrzyniak na zebraniach ZG możliwości/potrzeby uregulowania zawodu psychologa w oparciu o Ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, która weszła w życie 15 stycznia 2016 r.

 

Uzasadnienie: Akt wytycza podstawowe ramy prawne nowego porządku w dziedzinie kwalifikacji w Polsce, które jest zgodne z aktami prawa UE. Według Rejestru Kwalifikacji wykształcenie pełne na poziomie 6. PRK uzyskuje osoba po ukończeniu studiów wyższych na poziomie licencjatu, a na poziomie 7. PRK osoba, która posiada tytuł magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologia (jednolitych lub 3+2 na kierunku psychologia lub 3+2 – gdzie 2 to studia magisterskie na kierunku psychologia). Jaki zawód może wykonywać psycholog posiadający kwalifikacje pełne na poziomie 6?

 

Wykaz uczelni na stronach https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja%2Findex&Itemid=102

 

 

Zgłoszono do dyskusji temat zdobywania certyfikatów psychoterapeutów, trenerów w oparciu o Zintegrowany System Kwalifikacji i uznanie kwalifikacji szczegółowych po wystąpieniu i przeprowadzeniu procedury certyfikacyjnej do właściwych Ministrów Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia. W żadnym protokole z obrad ZG uwaga/zapytanie zgłoszone przez Jadwigę Łuczak-Wawrzyniak nie zostało odnotowane. Przy podejmowaniu tej kwestii członkowie ZG wyrażali zaskoczenie i brak znajomości ww zagadnienia. Nie wyrażono także chęci podjęcia oraz kontynuowania tego tematu, również w kontekście jakie umiejętności i kompetencje ma psycholog posiadający kwalifikacje pełne na poziomie 6 PRK w relacji z pracodawcą. Pytanie zadawano z uwagi na fakt, że temat i problem, był omawiany na zebraniu plenarnym komitetu naukowego PAN „O możliwości uregulowania kryteriów dostępu do zawodu psychologa w ramach istniejących możliwości prawnych związanych ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji” (marzec 2017) -

 

PTP było reprezentowane przez p. Przewodniczącą Małgorzatę Toeplitz-Winiewską

 

http://www.kompsych.pan.pl/images/sprawozdania_2015-18/Komitet_Psychologii_PAN_Sprawozdanie_2017.pdf

 

 

Maj 2017

 

Spotkanie z posłem RP dr. Tadeuszem Dziubą

 

Kontynuowanie starań o wyjaśnienie sytuacji psychologów w związku z „ustawą podwyżkową”, uznaniem psychologa za osobę wykonującą zawód medyczny, prac nad ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

 

 

Maj 2017

 

Zwrócenie się do Pani Przewodniczącej PTP oraz do Zarządu Głównego PTP o zgodę na możliwość reprezentowania PTP wraz z Przewodniczącą oddziału PTP w Rzeszowie podczas prac Komisji Zdrowia i Finansów nad obywatelskim projektem dotyczącym wynagrodzenia w służbie zdrowia. Przedstawiono możliwość wsparcia merytorycznego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów podczas obrad komisji. Grupę PTP gotów był wesprzeć również prof. Cz. Czabała. Prośbę uzasadniono tym, że zarówno Związki Zawodowe i przedstawiciele PTP, którzy związani są zawodowo z publiczną służbą zdrowia są w stanie stać na stanowisku, które będzie odzwierciedlało adekwatne potrzeby i ważne obszary pracy psychologów tam zatrudnionych.

 

Pani Przewodnicząca M. Toeplitz-Winiewska i Zarząd Główny nie uwzględnili prośby.

 

 

Czerwiec - Lipiec 2017

 

Opracowanie stanowiska ws zróżnicowania kompetencji psychologa i psychoonkologa, a także na temat podstaw merytorycznych i naukowych stosowania metody Simontona w jednostkach onkologicznych finansowanych ze środków publicznych. Odpowiedź na zapytanie Dyrektora ds. Medycznych dr n. med. Marii Jagas z Dolnośląskiego Centrum Onkologii przygotowana została przez dr Jadwigę Łuczak-Wawrzyniak, specjalistę psychologa klinicznego, Kierownika Zespołu Psychologów GPSK UM w Poznaniu, Przewodniczącą Oddziału PTP w Poznaniu,

 

 

Czerwiec 2017 – Wrzesień 2017

 

Dyskusja w środowisku psychologów województwa wielkopolskiego nt. uznania zawodu psychologa jako zawodu medycznego, możliwości (konieczności) prowadzenia diagnozy różnicowej, funkcjonalnej i psychospołecznej

 

 

Na ręce Przewodniczącej Oddziału przesłane zostały listy - protesty w sprawie podważania przez część środowiska prawa do wykonywania diagnozy różnicowej i kwestionowania zasady, że psycholog w relacji zawodowej z drugim człowiekiem zajmuje się zdrowiem, bez względu na obszar pracy – Zdrowie, Oświata, Organizacji i Pracy.
Włączenie się do rozmowy i dyskusji mailowej koleżanek i kolegów z Oddziału, szczególnie w kwestii klasyfikacji zawodu psychologa.

 

Wystosowanie do wiadomości Zarządu Oddziału PTP w Poznaniu pism w tej sprawie, w których to podkreślili oburzenie i brak zgody, by nieznane gremium psychologów wypowiadało się w kwestii klasyfikacji zawodu psychologa, w imieniu całej grupy zawodowej. Napisano, że postrzegają to jako forsowanie własnych przekonań i promowanie interesów działalności akademickiej w oderwaniu od realiów pracy psychologa praktyka, co nasila istniejące podziały wewnątrz naszego środowiska.

 

List został podpisany przez 14 psychologów, w większości członków PTP, których drogą mailową poparło kolejnych 8 psychologów. (materiały zarchiwizowane na www.poznan-ptp.pl)

 

 

W listach zwrócono też uwagę na konieczność przesunięcia w rozporządzeniu MNiSW psychologii z obszaru „2” nauk społecznych, z dziedziny nauk społecznych tj. 1) nauki o bezpieczeństwie 2) nauki o obronności 3) nauki o mediach 4) nauki o polityce 5) nauki o polityce publicznej 6) nauki o poznaniu i komunikacji społecznej 7) pedagogiki [8) psychologia] 9) socjologia społeczna, do obszaru „7” obejmującego min. dziedzinę nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

 

 

Listy:

 

Od dr Małgorzaty Talarczyk,
z Pracowni Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu
od Zespołu Psychologów Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu

 

 

11 września 2017

 

Oddział PTP w Poznaniu był współorganizatorem spotkania założycielskiego Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskich Związków Zawodowych Psychologów – nawiązanie kontaktu i zainteresowanie psychologów tematem.

 

Powołanie Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Zawiązku Zawodowego Psychologów w Poznaniu

 

 

Wrzesień 2017

 

36. Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Gdańsku - Oddział PTP w Poznaniu był współorganizatorem SESJI PANELOWEJ 7: Kim jest psycholog – ustawa o zawodzie psychologa prowadzący: prof. Adam Tarnowski Uczestnicy: 1. Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak 2. Justyna Sikorska-Grygiel 3. Adam Tarnowski 4. Helena Wrona-Polańska

 

Członkowie Oddziału uczestniczyli aktywnie w różnych sesjach

 

Aktywny udział w sesjach:
SESJA 13 Psychologia pre- i perinatalna prowadzący: prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz
Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak, Aleksandra Głowińska, Anna Stolaś, Joanna Klofik - Budowanie relacji jako podstawowe narzędzie w pracy psychologa z kobietami w ciąży powikłanej nieprawidłowym rozwojem płodu/dziecka

 

SESJA 14 Naukowa i zawodowa tożsamość psychologów klinicznych we współczesnej psychologii (Jadwiga Migaszewska-Majewicz, prof. Lidia Cierpiałkowska)

 

SYMPOZJUM 7 Kliniczne aspekty zaburzeń osobowości dr Emilia Soroko

 

 

Maj 2018

 

Zgłoszenie problemu na forum ZG i walne2015 zasad formułowania oficjalnych stanowisk w imieniu członków PTP.

 

Temat został podniesiony w związku ze Stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
w sprawie protestu opiekunów osób z niepełnosprawnością
.

 

 

ZG nie udzielił odpowiedzi na następujące pytania:

 

1. Do kogo stanowisko było wysłane?

 

2. Kto konkretnie wg piszących stanowisko działa uderzając negatywnie w obraz osób z niepełnosprawnością?

 

3. Dlaczego pominięto część cytowanego punktu aktu prawnego jakim jest Konstytucja RP (atr.18)?

 

4. Czy członkowie ZG brali udział w opracowaniu tego stanowiska?

 

 

6. Udział w konsultacjach publicznych procedowanych rozporządzeń przez MZ

 

Stanowiska opracowywała dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

 

 

Październik 2016

 

Uwagi w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020

 

 

Wrzesień 2017

 

Uwagi w sprawie projektu rozporządzenia MZ dotyczącego szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

 

Grudzień 2017

 

Uwagi w sprawie projektu rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

 

Styczeń 2018

 

Uwagi w sprawie projektu rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

 

 

Luty 2018

 

Udział w dyskusji nt. uwag dotyczących projektu rozporządzenia MZ w sprawie programu pilotażowego w Centrów Zdrowia Psychicznego. Poparcie uwag przygotowanych przez Oddział w Rzeszowie. Przesłanie krytycznych uwag do stanowiska przyjętego przez PTP do wiadomości ZG i grupy Walne2015, z uwagi na liczne błędy merytoryczne, a przede wszystkim brak znajomości podstawowych pojęć związanych z NPOZP i CZP.

 

Marzec 2018

 

Projekt rozporządzenia MZ świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

 

 

Kwiecień 2018

 

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie standardu opieki okołoporodowej (stanowisko zostało wysłane przez PTP po terminie)

 

 

Kwiecień 2018

 

projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. ZG nie wysłał tego stanowiska, natomiast wysłał stanowisko dotyczące jednego z problemów – rehabilitacji dzieci i młodzieży. Natomiast w uwagach przygotowanych przez Oddział PTP w Poznaniu, dr Jadwigę Łuczak-Wawrzyniak, wskazano i uzasadniono potrzebę wykazania wśród personelu psychologa, w oddziałach, placówkach świadczących usługi z zakresu rehabilitacji w kardiologii, neurologii, pulmonologii i in.

 

 

7. Praca nad rozpowszechnieniem standardu identyfikowania się psychologów – członków PTP z tą organizacją (zaznaczanie przy okazji publicznych wystąpień członkostwa w PTP)

 

 

8. Sukcesy

 

włączenie się do rozmowy i dyskusji mailowej koleżanek i kolegów z Oddziału, szczególnie w kwestii klasyfikacji zawodu psychologa, uznania, że psycholog wykonuje zawód medyczny, na temat zasad formułowania stanowisk w sprawach dotyczących wykonywania zawodu psychologa.

 

Wystosowanie do wiadomości ZG PTP pisma w tej sprawie, w którym to dyskutanci podkreślili oburzenie i brak zgody, by nieznane gremium psychologów wypowiadało się w kwestii klasyfikacji zawodu psychologa, w imieniu całej grupy zawodowej.

 

Podjęcie decyzji o przystąpieniu do OZZP

 

 

9. Trudności i porażka kadencji od 2011 do nadal

 

Zaniechanie prac nad tworzeniem regionalnego samorządu zawodowego. Inicjatywę oddolnego organizowania samorządu podjął Zarząd Oddziału. Z racji obecności uczelni kształcącej psychologów i tradycji – zaproszone zostały władze Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu do prac nad tworzeniem Regionalnych Izb. Na 3. spotkaniu wysocy przedstawiciele IP wskazali, że tworzenie samorządu nie może być związane z PTP, a aktywność w tym zakresie powinno oddać się w ręce młodych kolegów, psychologów. Powierzenie koleżance funkcji Przewodniczącej komitetu Organizacyjnego rekomendowanej przez kilka osób, zakończyło dalsze prace nad organizacją Regionalnych Izb Psychologów. Od tego czasu brak jest jakiegokolwiek kontaktu z koleżanką.

 

Brak poparcia zgłaszanych idei i działań przez Zarząd Oddziału PTP w Poznaniu przez psychologów z IP UAM i USWPS – brak odzewu na zaproszenia na spotkania otwarte, ale też na spotkania tematyczne w obszarach pracy psychologów praktyków oraz 2. konferencje „Psychologia Kliniczna w Ginekologii i Położnictwie” w latach 2015, 2017. Obie konferencje organizowane były pod patronatem PTP.

 

 

 

 

 

W imieniu Zarządu Oddziału

 

dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

 

Przewodnicząca Oddziału PTP w Poznaniu