A A A

Ustawa o Zawodzie Psychologa i Samorządzie Zawodowym Psychologów (NOWA informacja z 23 marca 2022 r.)

 

 

Poselski projekt ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów


projekt dotyczy uregulowania prawa wykonywania zawodu psychologa, a także ustalenia zasad organizacji i funkcjonowania samorządu zawodowego psychologów

 • 2021
 • 18 października 2021

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 2113

 • 2022
 • 23 marca 2022

  Skierowano do I czytania w komisjach

  do Komisji Zdrowia

 •  


 

 

Przebieg prac nad projektem ustawy o zawodzie psychologa w 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2020

 

Poniżej załączamy kolejne dokumenty ilustrujące tok prac nad projektem nowej ustawy o zawodzie psychologa, która – po latach oczekiwań - ma doprowadzić wreszcie do pełnego uregulowania statusu prawnego zawodu psychologa.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: www.ptp.org.pl 

 

 

 


 

Uchwała

XXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

ws. regulacji wykonywania zawodu psychologa w Polsce

(podjęta dnia. 18 września 2014 r.)

 

My, uczestnicy Zjazdu Naukowego zwołanego w Bydgoszczy w dniach 18-21 września 2014 roku przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, wyrażamy zdecydowany protest wobec wieloletnich zaniechań kolejnych rządów RP w pracach nad regulacją wykonywania zawodu psychologa w Polsce. Zawód ten wyczerpuje znamiona zawodu zaufania publicznego, o którym traktuje art. 17. Konstytucji RP. Obecny stan prawny wykonywania tego zawodu nie jest spójny i sprzyja narastającym nadużyciom w sferze praktyki psychologicznej, a ostatnio także w kształceniu studentów psychologii. Brak systemowej regulacji zawodu psychologa w Polsce rodzi poważne zagrożenie dla zdrowia psychicznego społeczeństwa.

 

Nasze zaniepokojenie wywołują głównie trzy sprawy.

Po pierwsze, obecnie obowiązująca Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. O zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów nie funkcjonuje ze względu na zaniechanie prac rządowych nad jej wprowadzeniem w życie, które pogłębiły niespójność późniejszych aktów prawnych dotyczących kształcenia psychologów i wykonywania zawodu psychologa. Podkreślić należy, że statusu zawodowego psychologów w naszym kraju nie regulują zadowalająco resortowe rozporządzenia, gdyż nie obejmują wszystkich obszarów praktyki psychologicznej, co sprzyja nieprofesjonalnej działalności psychologicznej wielu osób i instytucji.

 

Po drugie, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia dopuściło możliwość uruchomienia dwustopniowych studiów psychologicznych. Rozporządzenie to nie bierze pod uwagę tego, że w obecnym stanie prawnym absolwent drugiego stopnia studiów psychologicznych – niezależnie od kierunku ukończonych studiów pierwszego stopnia – nabywa tytuł zawodowy magistra psychologii i tym samym prawo do wykonywania tego zawodu. Konsultowany obecnie projekt kolejnych zmian do ww. Rozporządzenia (z dnia 8 sierpnia 2014 roku) nie likwiduje tejże wady, która niepokoi pracodawców, zatrudniających psychologów. Brak zapisu o prowadzeniu studiów psychologicznych wyłącznie w trybie jednolitych studiów magisterskich – przy równoczesnym braku ustawowej zgody na utworzenie mechanizmu samorządowego (lub państwowego), określającego prawo do wykonywania zawodu psychologa w Polsce – prowadzi do pogłębienia chaosu legislacyjnego. To zaś sprzyja nadużyciom w kształceniu psychologów i praktyce psychologicznej.

 

Po trzecie, brak spójnej regulacji zawodu psychologa w powiązaniu z ostatnimi reformami w systemie kształcenia wyższego (obniżenie minimów kadrowych i odejście od tzw. Standardów kształcenia kierunkowego na rzecz Krajowych Ram Kwalifikacyjnych) prowadzą – w naszej ocenie – do obniżenia poziomu kształcenia psychologów. Konsekwencją tego jest obserwowane zbyt duże już zróżnicowanie poziomu kształcenia w różnych ośrodkach i – w następstwie tego stanu rzeczy – poziomu przygotowania przyszłych absolwentów do świadczenia usług psychologicznych.

 

Pragniemy z całą mocą podkreślić, że zawód psychologa, należący do zawodów zaufania publicznego, wymaga szczególnej ochrony prawnej.

 

Postulujemy, aby w tekście projektu rozporządzenia MNiSW z dnia 8 sierpnia 2014 r. W sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia w par. 10 ust.2, pkt. 1 dopisać kierunek psychologia, nadając temuż punktowi brzmienie: ,,prawa, prawa kanonicznego i psychologii – są prowadzenie jako jednolite studia magisterskie”.

 

Ponadto, domagamy się jak najszybszego zakończenia prac nad ustawową regulacją wykonywania zawodu psychologa.

 

 

podpisali uczestnicy

XXXV Zjazdu Naukowego

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

w Bydgoszczy

 

 

__________________________________________________________________________