A A A

Psychologia Wychowawcza

Psychologia Wychowawcza ISSN 0033-2860

 

Punktacja:


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 23 grudnia 2015 roku czasopismu Psychologia Wychowawcza 7 punktów w kategorii B.


Szanowni Państwo,

Wydawnictwo APS wznowiło czasopismo, które – nim dwanaście lat temu zniknęło z polskiego rynku czasopism naukowych – zdążyło dowieść swojej wartości i zdobyć szacunek polskiego środowiska psychologów wychowawczych.


Wiele z idei, które przyświecały twórcom i redaktorom „Psychologii Wychowawczej”, zostanie podjętych w nowej odsłonie, nawiązując do swoistego etosu pisma i jednocześnie konstytuując ów etos na nowo. Chcemy zatem tworzyć czasopismo istotnie pogłębiające teoretyczną refleksję o wychowaniu, dające wgląd w najnowsze idee psychologii wychowawczej, jednocześnie jednak pismo otwarte – zgodnie z jego tradycją – na problemy praktyki psychologicznej, na głosy samych wychowawców.


Mając na uwadze istotny zwrot metodologiczny w naukach humanistycznych i społecznych, jaki dokonał się w ostatnich latach i jaki wciąż trwa, oraz wiele sporów teoretycznych rzucających nowe światło na możliwości i dokonania poszczególnych dyscyplin, Redakcja zdecydowała uczynić „Psychologię Wychowawczą” forum myśli inter- czy transdyscyplinarnej. Pragniemy, aby czasopismo przyczyniło się do osadzenia refleksji o wychowaniu w szerokim, społecznym i kulturowym kontekście – inspirując wychowawców, którzy następnie sami będą mogli stać się źródłem inspiracji dla wychowanków. Chcemy, by istotnie przyczyniało się do analizy czynników oddziałujących na proces wychowawczy, pomagając uchwycić i zrozumieć sieć skomplikowanych zależności między społeczeństwem (jego strukturą, celami, wartościami, praktyką życia i codziennością) a wychowaniem i kształceniem.


Barbara Weigl

Grażyna PorajInformacje ogólne

„Psychologia Wychowawcza” to naukowe czasopismo psychologiczne, otwarte na spojrzenie interdyscyplinarne, łączące problematykę psychologii wychowania i rozwoju z rozważaniami z zakresu kultury życia społecznego, sfery wartości i przemian współczesności. Jako półrocznik, ukazywać się będzie dwa razy w roku, jesienią i wiosną, w papierowej wersji (referencyjnej) oraz w wersji elektronicznej. Ma stałą strukturę, która powielana będzie w kolejnych edycjach.


W części pierwszej Prace psychologiczne, traktowanej jako trzon pisma, będziemy zamieszczać artykuły naukowe z zakresu psychologii wychowawczej (teoretyczne, przeglądowo-krytyczne, oryginalne prace empiryczne) autorów polskich i zagranicznych.


Część druga każdego numeru Kulturowe i społeczne konteksty wychowania poświęcona będzie myśli o wychowaniu z perspektywy dyscyplin pokrewnych, takich jak filozofia, nauki o kulturze, religioznawstwo, antropologia, biologia, socjologia, pedagogika, historia.


Trzecia część Problemy praktyki psychologicznej jest oczywistym nawiązaniem do tradycji czasopisma. W dobie tak istotnych i budzących kontrowersje przemian funkcjonowania rodziny, wychowania przedszkolnego oraz szkolnictwa – mamy nadzieję, że dział ten stanie się forum wymiany myśli psychologów, wychowawców i działaczy społecznych. Będziemy też czekać na interesujące teksty praktyków dotyczące diagnozy psychologicznej (nowych metod, problemów) i pomocy psychologicznej w obszarze wychowania.


Ze względu na długą, ponad dziesięcioletnią nieobecność „Psychologii Wychowawczej” na rynku wydawniczym, w kilku pierwszych numerach odnowionego czasopisma zostaną zamieszczone przedruki ważnych dla problematyki wychowania i kształcenia artykułów naukowych, które w opinii Redakcji powinny trafić – poprzez łamy „Psychologii Wychowawczej” – do szerszego grona psychologów i wychowawców. Dział ten, wprowadzony na określony czas, nazwaliśmy Stracona dekada.


Ostatnią część każdego numeru czasopisma – Wydarzenia, polemiki, recenzje – przeznaczamy na sprawozdania z bieżących, ważnych inicjatyw naukowych lub społecznych, raporty, recenzje.


W kolejnych numerach (aby nie tylko teoretyzować o formowaniu, ale też formować) wprowadzamy dział Forum młodych, w którym będziemy prezentować mniejsze prace badawcze młodych uczonych, laureatów międzyuczelnianych imprez studenckich, kół naukowych, doktorantów.


http://e-psychologiawychowawcza.pl/abstracted.php?level=4&id_issue=879391