A A A

Spotkanie Oddziału PTP - 14 maja 2013

 

14 maja 2013 ok. godz. 18.30

Szamarzewskiego 89

 

Potrzeba tworzenia samorządów zawodowych

debata z udziałem

dr Małgorzaty Toeplitz-Winiewskiej - Przewodniczącej PTP

mgr Jadwigi Migaszwskiej-Majewicz -Konsultantem wojewódzkim w Psychologii Klinicznej

mgr Pawła Zielińskego - Koordynatora ds. ustawy o zawodzie psychologa PSPiAP

prof. Jerzego Brzezińskiego - Dyrektora Instytutu Psychologii UAM

dr Jadwigi  Łuczak-Wawrzyniak -Przewodniczącej Oddziału PTP w Poznaniu

 

 

PO DEBACIE


14 maja odbyła się debata „potrzeba tworzenia samorządów zawodowych”

 

W debacie uczestniczyli: dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska (przewodnicząca PTP), mgr Jadwiga Migaszewska-Majewicz (konsultant wojewódzki ds. psychologii klinicznej), prof. Jerzy Brzeziński (dyrektor Instytutu Psychologii UAM), Paweł Zieliński (koordynator ds. ustawy o zawodzie psychologa - PSSiAP) oraz dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak (przewodnicząca Oddziału PTP w Poznaniu).

 

Debatę rozpoczęła dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak, która podkreśliła, że psychologowie są słabo wyodrębnioną grupą zawodową, nie dbają o zawodową „solidarność” i nie wypracowują zasad konstruktywnej współpracy we własnym gronie. Często reprezentują sami siebie, działają na własne konto, w ramach działalności gospodarczej, uprawiając rzemiosło i sprzedając swoje usługi. Ich umiejętności weryfikowane są przez jedynie przez klientów/pacjentów, bo z powodu braku samorządów zawodowych lub/i gremiów koleżeńskich, nie ma innej możliwości czuwania nad dobrymi praktykami i wysokimi, etycznymi standardami. Chociaż społecznie uznaje się, że zawód psychologa jest zawodem zaufania publicznego, to w rzeczywistości nie do końca jest to zgodne z prawdą – gdyż do tej pory psychologowie nie posiadają samorządu zawodowego.

 

 

Przewodnicząca PTP, pani dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska przedstawiła aktualny stan prac związanych z przygotowaniem założeń do ustawy, która ma zostać znowelizowana, a nie uchylona. W związku z tym, że psychologowie pracują w różnych resortach, podlegają różnym ministrom (np. psychologowie kliniczni – Ministerstwu Zdrowia, psychologowie wykonujący badania kierowców – Ministerstwu Transportu, psychologowie w szkołach, poradniach wychowawczo-zawodowych – Ministerstwu Edukacji. W związku z tym, co podkreśliła pani dr Toeplitz-Winiewska samorząd zawodowy będzie jedynym właściwym organem reprezentującym psychologów zatrudnionych w różnych resortach.

 

 

Ten temat kontynuowała pani mgr Jadwiga Migaszewska-Majewicz, która wykazała na podstawie kontraktowania usług psychologicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, że standardy pracy psychologa klinicznego (czas wizyty, metody diagnostyczne, częstość spotkań z pacjentem) wytycza urzędnik, a nie środowisko zawodowe. W ten sposób kwestionowane jest podstawowe założenie, że psycholog wykonuje swoją pracę samodzielnie, zgodnie ze najlepszym interesem pacjenta/klienta i posiadaną wiedzą.

 

 

Pan Paweł Zieliński podkreślił, że samorząd zawodowy nie jest już problemem branżowym, a społecznym. Klienci (pacjenci) wymagają także ochrony, którą powinny zapewniać samorządy zawodowe, poprzez czuwanie nad standardami. Reprezentując środowisko studentów i absolwentów psychologii – młodych ludzi, pokazał, że nowoczesne sposoby komunikowania się ze środowiskiem zawodowym dają szybki oddźwięk w postaci natychmiastowego odzewu na różnego rodzaju akcje i kampanie informacyjne. Z tych nowych możliwości wynika też, powiększanie zasięgu zainteresowanych dla których losy ustawy są istotne – indywidualnego odbiorcy usług psychologicznych, społeczeństwa oraz samych psychologów.

 

 

Profesor Jerzy Brzeziński przedstawił zagadnienie obniżania się standardów kształcenia psychologów. Tendencja ta wynika ze wzrastającej liczby nowych, niepublicznych szkół wyższych, które tworzą kierunek psychologia. W ten sposób każdego roku zwiększa się liczba absolwentów psychologii, na różnym poziomie merytorycznego przygotowania do pracy w zawodzie. Natomiast próby wprowadzenia studiów dwu stopniowych, podyplomowych, uzupełniających są realnym zagrożeniem dla właściwego przygotowania studenta do wykonywania zawodu zaufania publicznego.

 

 

 

Konkluzją debaty było sformułowanie postulatu dotyczącego konieczności zapisywania się do rejestru psychologów, gdyż po przystąpieniu do kolejnych etapów związanych z nowelizacją ustawy będzie trzeba w bardzo krótkim czasie powołać Samorząd Zawodowy Psychologów. Odpowiednie linki i sam spis istnieją na stronie ZG PTP (link).

Ważne:

Wpisując się do rejestru trzeba spełnić odpowiednie kryteria związane z ukończeniem studiów na kierunku psychologia i posiadać odpowiedni staż w zawodzie. Natomiast nie trzeba być członkiem ani Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ani żadnego innego stowarzyszenia zawodowego psychologów.