A A A

Psychoonkolog tzn. KTO?

24 października na stronach Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego pojawiła się informacja o konsultacjach dotyczących zawodu psychoonkologa.

 

http://www.ptpo.org.pl/index/

 

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się ze szczegółami, które ważne są dla grupy zawodowej psychologów, w kontekście proponowanych rozwiązań oraz zmian w obszarze onkologii.

 

 

Od 1 stycznia 2015 roku rusza program Strategia Walki z Rakim na lata 2015-2024
w którym podkreśla się znaczenie interdyscyplinarnej opieki nad chorym na nowotwór i jego rodziną od chwili rozpoznania choroby, przez wszystkie jej etapy.

 

 

W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego (Dz. U z dnia 23 października 2014 r. Poz.1441)), w którym w §1 pkt. 1 ust. c) zdefiniowano, że: psychoonkolog to osoba z wykształceniem psychologicznym lub medycznym, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny oraz ukończyła studia podyplomowe w dzinie psychoonkologia.

Z powodu niebezpieczeństwa zastąpienia psychologów przez psychoonkologów (tzn. nie koniecznie psychologów, a osoby posiadające wykształcenie medyczne po rocznych studiach podyplomowych z zakresu Psycholonkologia) sytuacja wymaga ustosunkowania się nas – psychologów do tego problemu.

 

Dla osób, które nie śledzą szczegółów tych zmian podajemy ważne informacje i definicje zawartych tam pojęć

 

 

1.

Wykształcenie medyczne posiada absolwent uczelni medycznej tj. lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, rehabilitant, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny, ratownik medyczny, epidemiolog, fizjoterapeuta, logopeda, optometrysta, promotor zdrowia, specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, specjalista terapii uzależnień, specjalista zdrowia publicznego, toksykolog.

 

2.

Zgodnie z Ustawą z dn 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym ze zmianami 23. 09. 2014: (Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365) D20051365Lj.pdf

Tytuł magistra lub tytuł równorzędny to:

tytuł zawodowy licencjata uzyskany po studiach I stopnia

tytuł zawodowy magistra uzyskany po studiach II stopnia.

 

3.

Zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym, studia podyplomowe są formą kształcenia „przez całe życie”, sposobem zwiększania posiadanych kompetencji i umiejętności zawodowych. Nie dają tytułu zawodowego

 

4.

Studia podyplomowe

- przyjmowani mogą być kandydaci posiadający przynajmniej studia I stopnia, a więc z tytułem zawodowym licencjata

- osoba realizująca studia podyplomowe jest SŁUCHACZEM

- studia podyplomowe trwają nie krócej niż 2 semestry,

- poziom kształcenia powinien umożliwić uzyskanie przez słuchacza co najmniej 30 punktów ECTS

- słuchacze (osoby z wykształceniem psychologicznym lub medycznym) kończący studia podyplomowe otrzymują świadectwo potwierdzające ich ukończenie, a nie tytuł zawodowy.

Dlatego podkreślenia wymaga, że

Studia podyplomowe z zakresu PSYCHOONKOLOGII nie dają tytułu zawodowego PSYCHOONKOLOG i tym samym nie powinny uprawniać do wykonywania zawodu PSYCHOONKOLOGA

 

5.

Studia podyplomowe mogą być prowadzone we wszelkich typach szkół wyższych: Uniwersytetach (np. UAM w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku), Wyższych Szkołach Zawodowych (np. WSPS – Poznań, Warszawa, Wrocław, Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu).

 

 

Państwa opinie – psychologów są bardzo ważne w tej kwestii, gdyż zagrożona została sytuacja psychologów/psychologów klinicznych pracujących w szpitalach, centrach, instytutach i klinikach onkologicznych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia ich wieloletnie doświadczenie może zostać podważone brakiem ukończenia szkolenia podyplomowego oraz nie uznania ich kompetencji ze względu na zdefiniowanie pojęć zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

 

Paradoks polega na tym, że psychologowie/psychologowie klinczni sami najczęściej są organizatorami tego typu studiów podyplomowych, jednakże zgodnie z rozporządzeniem ICH słuchacze będą mieli większe prawa do posługiwania się określeniem PSYCHOONKOLOG niż oni, osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w obszarze onkologii.

 

W światowych programach opieki psychoonkologicznej podkreśla się rolę jaką odgrywają interdyscyplinarne zespoły psychoonkologiczne w opiece nad pacjentem chorym na raka i ich rodzinami, w skład których wchodzą specjaliści z zakresu onkologii, psychiatrii, pielęgniarstwa, psycholodzy, bioetycy, fizjoterapeuci itd. )

 

 

W związku z tym jako grupa zawodowa psychologów wyraźmy swój sprzeciw, na przenoszenie naszych kompetencji i umiejętności na osoby z innym, niepsychologicznym wykształceniem.

 

Posiadanie tytułu zawodowego Psychoonkolog, umożliwi otwieranie gabinetów PSYCHOONKOLOGICZNYCH.

 

Adresaci usług nie będą świadomi, że pod tym tytułem może kryć się np. diagnosta laboratoryjny, ratownik medyczny, pielęgniarka, lekarz dentysta posiadający ukończone studia podyplomowe z zakresu psychoonkologii.

 

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, a także skierowania swoich uwag do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza.

 

 

Ważne linki i adresy

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne (do 10 listopada 2014r.)

galuszko@ptpo.org.pl

 

Minister Zdrowia

Bartosz Arłukowicz

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

kancelaria@mz.gov.pl