A A A

List do MZ w sprawie uznania kwalifikacji psychologa w ochronie zdrowia

Warszawa, 24 października 2017

Szanowny Pan
Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-001 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze,

Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów zwracają się z apelem i postulatem potwierdzenia zakwalifikowania usług psychologa zatrudnionego w ochronie zdrowia (o statusie psychologa bez specjalizacji, psychologa w trakcie specjalizacji oraz psychologa ze specjalizacją w dziedzinie psychologii klinicznej), jako wykonującego zawód medyczny.W związku z niejednolitą interpretacją pracodawców przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne(Dz.U.2017 poz. 1473), stwierdzamy, że psycholog zatrudniony w systemie ochrony zdrowiazdefiniowany być powinien jako pracownik przynależny do grupy zawodowej wykonującej zawód medyczny, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji, wskazany w odnośnej ustawie w tabeli współczynników pracy pod numerem 5 (dla psychologa ze specjalizacją) i pod numerem 6 (dla psychologa bez specjalizacji) oraz w taki sposób definiowany i tak klasyfikowany w zapisach nowych aktów prawnych w przyszłości.

Zauważamy, iż zawód psychologa obejmuje, pod względem kompetencji merytorycznych, znacząco szerszy zakres niż kompetencja psychologa zatrudnionego w ochronie zdrowia a więc wykonującego zawód medyczny. Zgodnie z pismem Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2017 roku postulowana przez nas interpretacja, nie będzie zatem dotyczyć psychologów, których działania nie są związane z ochroną zdrowia, a jedynie tych, których wspomniana opinia określa jako osoby z wykształceniem psychologicznym biorące udział w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych. Osoby te zatem, zatrudnione w placówkach, o których mowa w Ustawie z dn. 8 czerwca 2017, wykonują faktycznie zawód medyczny, będąc uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz legitymując się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

Przywołane przepisy są często ignorowane przez pracodawców w służbie zdrowia, dlatego zwracamy się o wydanie jednoznacznej opinii porządkującej wspomniany obszar.

Z wyrazami szacunku

Konsultant Krajowy
w dziedzinie psychologii klinicznej
/-/ dr. hab. Bernadetta Izydorczyk

Przewodniczący
Zarządu Krajowego OZZP
/-/ mgr Sławomir Makowsk

 

Przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
/-/ dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska