A A A

Legislacja

Szanowni Państwo,

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nr 115 z dnia 24 lipca 2015 r

 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

 

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12274906

 

 

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).


Nowelizacja ww. rozporządzenia polega na dookreśleniu zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych polegającego na organizowaniu i prowadzeniu wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Proponuje się, aby od dnia 1 stycznia 2016 r., do zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych należało organizowanie i prowadzenie ww. wspomagania przedszkoli, szkół i placówek wyłącznie w zakresie wynikającym ze specyfiki pracy poradni.


Zadanie to będzie, tak jak dotychczas, realizowane z uwzględnieniem: kierunków polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty, wymagań stawianych przedszkolom, szkołom i placówkom, których spełnianie jest badane w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizacji podstaw programowych, rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania 
i wychowania, wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminów i sprawdzianów, o których mowa w art. 3 pkt 21–21c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz innych potrzeb wskazanych przez przedszkola, szkoły i placówki.

 

 

 

Zapraszam psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, pomimo tego, że nie zostali do tego zaproszeni.

 

Polskie Towarzystwo Psychologicznie aktywnie uczestniczy w procesie legislacyjnym wielu aktów prawnych, które pośrednio dotyczą psychologów pracujących w różnych dziedzinach. Pomimo to, często nie byli oni wykazywani na listach podmiotów zaproszonych do konsultacji. Nie przeszkadza to jednak, zgłaszaniu uwag, które po „naszych wewnętrznych konsultacjach” wysyłane są przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na określonych procedurą legislacyjną zasadach.