A A A

Sprawozdanie z kadencji 2018-2022

 

SPRAWOZDANIE Z PRAC ODDZIAŁU PTP W POZNANIU W KADENCJI 2018-2022

Celem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego jest (art. 8 statutu PTP):

“Celem Towarzystwa jest rozwijanie i popularyzacja psychologii jako nauki i zawodu oraz szczególna dbałość o to, by dyscyplina ta - w zgodzie z wartościami humanistycznymi - służyła ludziom pomocą w życiu i zachowaniu zdrowia”.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Władze Oddziału PTP w Poznaniu w kadencji 2018-2022

Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak – przewodnicząca

Monika Stachowiak-Andrysiak – zastępca

Beata Kopaszewska-Bachorz – sekretarz

Hanna Janowicz-Urbaniak – skarbnik

Aleksandra Rękoś-Radomska – członek

Magdalena Rosada-Gessner - członek

 

Komisja Rewizyjna

Katarzyna Waszyńska


Beata Kolska-Lach

 

2. Członkowie Towarzystwa

Liczba członków Oddziału PTP w Poznaniu (po weryfikacji) - 160

 

Liczba przyjęć nowych członków - 63

 

 

SPOTKANIA ZARZĄDU ODDZIAŁU

Zarząd spotykał się wyłącznie drogą online, spotkania były protokołowane.

 

 

 

WNIOSKI O KONTROLĘ ZŁOŻONE DO KOMISJI REWIZYJNEJ PTP

 

27 maja 2019 r.

W sprawie działań podjętych przez Panią Teresę Panas i Panią Małgorzatę Toeplitz-Winiewską działających bez podstaw w postaci Uchwały Zarządu Głównego PTP w związku z likwidacją konta oraz lokaty bankowej oddziału terenowego PTP w Rzeszowie, dnia 15 stycznia 2019 r.

Wnioski kontroli GKR PTP przesłane zostały do Zarządu Oddziału oraz do wiadomości Zarządu

Głównego PTP 8 lutego 2021r. (czas udzielenia odpowiedzi 1 rok i 3 miesiące)

Na podstawie wniosków pokontrolnych GKR – powinny zostać podjęte działania wyjaśniające w sprawie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości dokonanych przez członków ZG aktualnej i poprzedniej kadencji. Zarząd Oddziału w Poznaniu nie został powiadomiony, czy zostały one podjęte i czy zostały wprowadzone działania naprawcze lub/i konkretne kroki prawne.

 

12 listopada 2019 r.

W związku z otrzymanym pismem członka zwyczajnego Oddziału PTP w Poznaniu na temat Pracy Sądu Koleżeńskiego i zapoznaniu się z jego treścią Zarząd na posiedzeniu w dniu 12 listopada podjął uchwałę o zwrócenie się z wnioskiem o wszczęcie kontroli przez Główną Komisję Rewizyjną dotyczącą pracy Sądu Koleżeńskiego i Zarządu Głównego w związku z przedstawionymi w piśmie sprawami: 1) informacji o wszczęciu postępowania przekazanej przez pracownika Biura, a nie Sąd Koleżeński, 2) przekazanie pełnych treści z prac Sądu Koleżeńskiego do KRS (tym samym do publicznej wiadomości), które zawierały: pełną treść skargi, nazwisko pozwanego psychologa oraz nazwiska jego pacjentów.

 

Nie otrzymano odpowiedzi.

 


DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI PSYCHOLOGÓW ZRZESZONYCH W ODDZIALE PTP ORAZ SPOZA ORGANIZACJI


11 grudnia 2018 r

spotkanie ze studentami IV i V roku psychologii: Po studiach – zawód psycholog

Prof. Jacek Paluchowski, dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

Po co idzie się na studia psychologiczne? Oczekiwania są różne – chęć pracy z ludźmi i pomagania im, chęć zrozumienia siebie i (czasami) pomocy sobie, możliwość rozwoju swoich zainteresowań, prestiż społeczny zawodu czy wreszcie możliwość pracy w wielu branżach.

Zawód psychologa – zaufania publicznego, regulowany. Rozbieżność pomiędzy dokumentami obowiązującymi


15 stycznia 2019 r.

podkomisja stała ds. zdrowia psychicznego Komisji Zdrowia Sejmu RP VIII kadencji - konferencja pt. Opieka psychiatryczna nad dziećmi i młodzieżą.

 

Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

 

Marzec 2019 r.

Prof. W.J.Paluchowski - redaktor naczelny czasopisma „Testy psychologiczne w praktyce i badaniach”przygotowanie ankiety online, dotyczącej poznania oczekiwań psychologówpraktyków i studentów w tym obszarze


Czerwiec 2019

Zaproszenie członków oddziału PTP w Poznaniu do udziału w ankiecie przygotowanej przez OZZP na temat projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.


Styczeń 2020

Zaproszenie członków oddziału PTP w Poznaniu do udziału w ankiecie przygotowanej przez OZZP na temat warunków pracy psychologów.

 

29 luty 2020

Udział w nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów w Warszawie. Zamieszczenie

sprawozdania (komentarz na http://poznan-ptp.pl w zakładce Aktualności z dn. 2 marca 2020 r.)


Hanna Janowicz-Urbaniak

Aleksander Bąk

Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak


Wrzesień 2019- luty 2020


Zorganizowane przez Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu w certyfikowane szkolenie zakresie INTERWENCJI W KRYZYSIE (120h)


Prowadzący: mgr Mirosław Madejski i mgr Wojciech Szlagura (Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN) – sekcja Interwencji w Kryzysie PTP.


Dofinansowanie dla członków Oddziału PTP w Poznaniu, uczestników ww. szkolenia - 20 osób

 

Od marca 2020 do maja 2022 r.


Z uwagi na obowiązujący stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, który został wprowadzony w Polsce od 20 marca 2020 r. do 13 maja 2022 r. prace oddziału na rzecz psychologów (szczególnie z Wielkopolski) prowadzone były w Internecie, poprzez stronę www.poznan-ptp.pl i polegały na przekazywaniu ważnych informacji, aktualnych rozporządzeń MZ, ciekawych linków dotyczących pracy psychologów w czasie pandemii.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz.491)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2022 poz.1027)


Zarząd Oddziału podjął się zadania, które polegało na:


1. Przekazywaniu bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem i pracą psychologów w szczególnych warunkach, zapoznawanie z aktualnymi rozporządzeniami MZ na temat wymogów i zasad wykonywania pracy.


2. Zachęcaniu do zapoznawania się z pracami w temacie pracy psychologów w czasie pandemii, które publikowane były na stronach APA oraz Psychiatrii Polskiej lub w bazie PubMed

 

3. Zachęcaniu do angażowania się i dzielenia nowymi doświadczeniami w pracy psychologów w tym czasie.

 

Mimo podjętych działań na rzecz zachęcania do dzielenia się informacjami mogącymi być ważnym źródłem informacji, a także koleżeńskiego wsparcia, odzew ze strony członków oddziału był znikomy.

Pomimo to, do końca ogłoszonego stanu pandemii COVID-19 na stronach www.poznan-ptp.pl aktualizowane były informacje na temat pracy psychologów w tym czasie, w okolicznościach nadzwyczajnego funkcjonowania ochrony zdrowia, oświaty oraz niespotykanego dotąd sposobu udzielania świadczeń psychologicznych w kraju i za granicą.

 

20 marca 2020 r.


Akcja psychologów (członków PTP) w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym UM Poznaniu – „Być bliżej” – dedykowana rodzicom, którzy przez 72 dni nie mieli możliwości osobistego kontaktu z dziećmi hospitalizowanymi w oddziałach neonatologicznych szpitala.

 

Anna Stolaś

Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

Kwiecień 2020 - czerwiec 2021 r. do nadal


Ogłoszenie w sprawie weryfikacji listy aktywnych członków oddziału PTP w Poznaniu – akcja informacyjna przez stronę www.poznan-ptp.pl oraz kontakt telefoniczny (lista członków zalegających ze składkami, skorzystanie z bazy telefonów przy zgłoszeniu deklaracji członkowskiej do PTP – odzew znikomy).

 

Czerwiec 2020 – październik 2021 r.


Udostępnienie linku do Raportu przygotowanego przez OZZP na podstawie "Badania przekonań środowiska psychologów na temat ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów”. Badanie ankietowe przeprowadzono w 2019 r. Udział wzięło 4277 praktykujących psychologów z wszystkich branż i 307 studentów psychologii.


Informowanie członków Oddziału PTP w Poznaniu o pracach nad ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, o spotkaniach przedstawicieli OZZP z parlamentarzystami, zespołem parlamentarnym powołanym do pracy w tym temacie.


Informacja na temat prac sejmowych i Interpelacjach poselskich w sprawie opracowania nowego projektu ustawy o zawodzie psychologa.


Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

 

 

Lipiec 2020 r.


Informacja o pracach Zespołu ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP, zaproszenie do ankiety

 

 

Styczeń 2021 r.


Informacja o pracach nad zmianą vs. poprawkami w statucie Polskiego Towarzystwa

Psychologicznego

 

 

Luty 2021 r.


Udział w konsultacjach społecznych STANDARD ORGANIZACYJNY CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO.

Przygotowanie projektu wniosku i przesłanie do ZG PTP – w efekcie ZG PTP odrzuciło w całości treść uwag i we wskazanym czasie nie zostały złożone uwagi do projektu przez PTP. Zarząd Główny PTP przestał informować członków Towarzystwa o prowadzonych pracach.

Justyna Sikorska-Grygiel

Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

 

 

Marzec 2021 - lipiec 2021 r.


Prezentacja projektu Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów i relacje dalszych prac Parlamentarnego Zespołu ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa


15 marca 2021 roku na specjalnym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa został przedstawiony przez Klub Parlamentarny Lewicy projekt nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele OZZP, przedstawiciele ministerstw: Zdrowia, Edukacji i Nauki oraz Rozwoju, Pracy i Technologii, a także posłowie i zainteresowane organizacje. Spotkanie rozpoczęło oficjalne konsultacje społeczne tego projektu. Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

 


Marzec 2021 r.


Udzielenie przez Oddział PTP w Poznaniu patronatu honorowego II Konferencji EdukacyjnoSzkoleniowej „Emocje w języku, poznaniu, doświadczeniu i terapii", 25-26.03.2021 r. organizowanej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

Udział:

Aleksandra Głowińska

Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

 


Wrzesień 2021 r.


Udzielenie patronatu honorowego przez Oddział PTP w Poznaniu dla organizacji wydarzenia: „Piknik militarny dla rodzin i dzieci – byłych pacjentów Oddziałów Noworodkowych GPSK UM w Poznaniu”


Prezentacja zakresu pomocy psychologicznej świadczonej rodzicom wcześniaków i dzieci, które urodziły się chore. Współpraca z Zespołem Psychologów Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu.

 

Anna Stolaś

Magdalena Kovats-Czułno

Krzysztof Czułno

Aleksander Bąk

Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

 

 

31 marca – 1 kwietnia 2022 r.


Objęcie przez Oddział PTP w Poznaniu Patronatem Honorowym III Konferencji EdukacyjnoSzkoleniowej "Psychoterapia Młodych" organizowanej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

Udział: Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

 

26 kwietnia 2022 r.


Spotkanie otwarte - Psycholog w czasach nowych wyzwań – WPiK UAM Poznań

 

Prelekcja/wykład: dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

 

Dyskusja i moderowanie spotkania: prof. J. Paluchowski

 

3-4 czerwca 2022 r.


Patronat sponsorski Oddziału PTP w Poznaniu udzielony Ogólnopolskiej Konferencji Kół Nauk Psychologicznych Psychozjum


Wykład ekspercki dr Jadwigi Łuczak-Wawrzyniak

Psycholog w czasach nowych wyzwań


17-18 września 2022 r.


Patronat sponsorski Oddziału PTP w Poznaniu udzielony 8 Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rozmiar w umyśle”.


Wykład ekspercki Moniki Stachowiak-Andrysiak

 

 

ZAPROSZENIA DLA CZŁONKÓW ODDZIAŁU NA WYKŁADY OTWARTE ORGANIZOWANE

WSPÓLNIE ZE STOWARZYSZENIEM KLUB PIASTOWSKI


2 listopada 2021 r.


Śmierć ́ mózgowa: rzeczywistość czy fikcja?

Wykład: o. dr J. Norkowski OP,


28 lutego 2022 r.


„Złóż ręce tak by pamięć czerpać umarłych imion wyschłe ziarno, czyli detektyw amator na tropach przodków – o genealogii i praktycznych rozwiązaniach dla zgłębiania rodzinnych powiązań i historii”

Wykład: prof. UAM dr hab. Joanna Kubaszczyk

 

16 maja 2022 r.


BRUTALNE OBLICZE WOJNY

Refleksje na temat pomocy psychologicznej w związku z wybuchem wojny na Ukrainie

 

Wykład: dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak