A A A

Dnia 20 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału.

 

Dnia 20 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie  Zarządu Oddziału.

 

Poruszono następujące tematy:

1) Temat klasyfikacji zawodu psychologa – czy jest zawodem medycznym czy specjalistą z dziedzin społecznych i religijnych

W dotychczas obowiązującym rozporządzeniu MRPiPS psychologowie kliniczni znaleźli się w obrębie grupy dużej 26 - Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury, grupy średniej 263 - Specjaliści z dziedzin społecznych i religijnych i w grupie elementarnej 2634 - Psycholodzy i pokrewni. W tej grupie zawodów wykonywanych przez psychologów – psycholog oznaczony kodem 263401, psycholog biznesu – 263402, psycholog organizacji - 263404, psycholog sportowy - 263405, psycholog wychowawczy 263406, psycholog kliniczny oznaczony kodem 263403, jako specjalność w obrębie zawodu, w grupie elementarnej.

Podkreślono także, że przy rejestrowaniu usług psychologicznych, gabinetu psychologicznego – bez względu na to czy dotyczy to trenerów, gabinetu psychoterapeutycznego, badania psychologicznego kierowców, w rejestrze Polskiej Klasyfikacji Działalności otrzymuje się kod 86.90E, który oznacza „pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowanej”.

Jednogłośnie członkowie zarządu stwierdzili, że psycholog powinien być uznany za zawód medyczny. To stanowisko zostało ustalone, pomimo że każda z osób pracuje pod innym "ministrem" – MRPiPS, MZ, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (dawniej transportu), MEN.

2) Omówiono sytuację dotycząca psychologów, absolwentów polskich uczelni w innych krajach . Z OZZP przysłało informację na temat sytuacji Psychologów w Norwegii. Zgłoszono, że sytuacja nie dotyczy tylko Norwegii, ale także Francji. Absolwenci nie podlegają procesowi autoryzacji dyplomu za względu na nieuznanie studiów ukończonych w Polsce ze względu na brak staży/praktyk zawodowych przed- i podyplomowych. Ten fakt wskazuje na to, że uczelnie w których realizowany jest kierunek psychologia nie przygotowują studentów do wykonywania zawodu w innych krajach ze względu na brak staży. Tym samym wskazuje się konieczność współpracy uczelni z miejscami, gdzie są zatrudnieni psychologowie i realizują konkretne zadania zawodowe.

3) Podjęto decyzję o szerszym informowaniu członków Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego o toczących się dyskusjach na temat zawodu psychologa i zachęcania do włączenia się do dyskusji.