A A A

Członkostwo

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

Artykuł 9

Osoby należące do Towarzystwa mogą mieć status członka:

 1. zwyczajnego
 2. nadzwyczajnego
 3. wspierającego
 4. honorowego

Artykuł 10

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba mająca dyplom magistra psychologii, wprowadzona do Towarzystwa przez dwóch członków zwyczajnych.

Artykuł 11

 1. Członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba mająca ukończone studia wyższe na poziomie magisterskim i wprowadzona przez dwóch członków zwyczajnych o co najmniej dwuletnim stażu członkowskim.
 2. Członkiem nadzwyczajnym może zostać student kierunku psychologicznego, po zaliczeniu co najmniej trzeciego roku studiów. Członkowie nadzwyczajni po ukończeniu studiów psychologicznych nabywają praw członków zwyczajnych. Członkostwo nadzwyczajne ustaje w przypadku nie ukończenia lub rezygnacji ze studiów.

Artykuł 12

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie dla Towarzystwa.
 2. Uchwałę o przyjęciu członka wspierającego podejmuje Zarząd Główny Towarzystwa.
  2.1. Wniosek w sprawie przyjęcia członka wspierającego opiniuje Zarząd Oddziału właściwy dla terenu, na którym działa kandydująca osoba prawna.

Artykuł 13

 1. Członków zwyczajnych i nadzwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału na podstawie pisemnych deklaracji kandydata zawierających zobowiązanie przestrzegania statutu Towarzystwa oraz Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.
 2. W wypadku negatywnej decyzji Zarządu Oddziału, ubiegającemu się o przyjęcie do Towarzystwa przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Oddziału, a w razie ponownej odmowy - do Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa.

Artykuł 14

Członkowi zwyczajnemu Towarzystwa przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
Członek Towarzystwa ma prawo:

 1. udziału we wszelkich formach statutowej działalności Towarzystwa;
 2. korzystania z pomocy naukowej, doradczej i prawnej Towarzystwa;
 3. rozwijania indywidualnej działalności zgodnie z posiadanymi kompetencjami i Statutem Towarzystwa.

Artykuł 15

 1. Członek nadzwyczajny posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
 2. W wypadku spełnienia przez członka nadzwyczajnego warunków określonych w artykule 10 Statutu Zarząd Oddziału - na wniosek zainteresowanego - podejmuje uchwałę o zmianie statusu członka z zaliczeniem stażu członkowskiego.

Artykuł 16

Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy naukowej i doradczej Towarzystwa oraz innych form jego merytorycznej działalności.

Artykuł 17

 1. Członkostwo honorowe nadaje - na wniosek Zarządu Głównego - Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa osobom szczególnie zasłużonym dla polskiej psychologii.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, ponadto jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 3. Członkostwo honorowe może być również nadane obywatelowi innego państwa jako dowód uznania wybitnych osiągnięć naukowych lub szczególnych zasług dla polskiej psychologii.
 4. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa.

Artykuł 18

 1. W uznaniu zasług dla Towarzystwa Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa może przyznać odznakę "Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego".
  1.1. Odznaka "Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego" może być przyznana również obywatelowi innego państwa.
 2. Wnioski w sprawie odznaczenia wysuwa - z inicjatywy własnej lub Zarządu Oddziału - Zarząd Główny.

Artykuł 19

Członek zwyczajny i nadzwyczajny jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
 2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa;
 3. przestrzegania zasad etyki zawodowej zapisanych w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologaoraz dbałości o dobro i prawa osoby ludzkiej;
 4. regularnego opłacania składek członkowskich; obowiązek płacenia składek nie dotyczy emerytów.

Artykuł 20

 1. Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne ustaje w wyniku:
  1.1. dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi Oddziału;
  1.2. skreślenia przez Zarząd Oddziału z powodu uchylania się od obowiązków członkowskich, a zwłaszcza zalegania z opłatą składek;
  1.3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego.
 2. Tryb utraty praw członkowskich z powodów określonych w punkcie 1.2 ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny Towarzystwa.
 3. Od uchwały Zarządu Oddziału w sprawie skreślenia przysługuje członkowi prawo odwołania się do Zarządu Głównego. Uchwała Zarządu Głównego jest ostateczna.
 4. W przypadku ustania członkostwa jego przywrócenie może nastąpić zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału:
  4.1 jeżeli członkostwo ustało z powodu określonego w ust. 1 pkt 1.1 to jego przywrócenie może nastąpić na zasadach uwzględniających indywidualne powody rezygnacji z członkostwa.
  4.2 jeżeli członkostwo ustało z powodu określonego w ust. 1 pkt 1.2 to jego przywrócenie może nastąpić jedynie po uregulowaniu zobowiązań wobec Towarzystwa.

Artykuł 21

Przynależność do Towarzystwa członka wspierającego ustaje w wyniku:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,
 2. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku nie wywiązywania się z przyjętych zobowiązań.