A A A

Prace nad ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Szanowni Państwo,

W imieniu Dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego MPiPS Pana Marka Waleśkiewicza pragnę przekazać, że na spotkaniu, które miało miejsce 26 marca 2015 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, omówiony został bieżący etap prac nad nową regulacją zawodu psychologa.

 

Rozmowy koncentrowały się na zaleceniach Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z dnia 20 lutego 2015 r., które odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Osobiście uczestniczył w nim Minister Pracy i Polityki Społecznej Pan Władysław Kosiniak – Kamysz oraz Sekretarz Stanu Pan Jacek Męcina. Następnie zostały przedstawione działania MPiPS dotyczące korekty testu regulacyjnego w zakresie skutków finansowych wprowadzenia nowych rozwiązań. Najważniejsze zmiany dotyczące weryfikacji kosztów utworzenia samorządu zawodowego polegają w szczególności na skróceniu okresu jego finansowania oraz zmniejszeniem kosztów związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem biur.

 

Przewiduje się, że szacunkowe koszty ponoszone w pierwszych sześciu miesiącach związane z tworzeniem samorządu zawodowego psychologów będą kształtowały się następująco:


1) 163 000 zł - koszty wynajęcia sal na pierwsze zjazdy regionalnych izb psychologów i pierwszy zjazd krajowej izby psychologów (Miasta wojewódzkie - zjazdy regionalne: koszt wynajęcia sali konferencyjnej na 400 osób kształtuje się w przedziale od 8000 do 12000 zł - przyjęto zatem średni koszt w wysokości 10 000 zł, co daje łączny koszt dla 16 miast wojewódzkich 160 000 zł, w Warszawie wynajem sali na 100 osób na pierwszy krajowy zjazd psychologów wynosi około 3000 zł),


2) 1 500 000 zł - koszty zapewniania funkcjonowania organów samorządu zawodowego psychologów - wszystkich biur: 16 izb wojewódzkich i 1 krajowego - przez max 6 miesięcy, w tym:


a) wynajem powierzchni biurowej max do 50 m2 – około 185 000 zł,

 

b) koszt wynagrodzenia 2 pracowników biurowych - około 776 000 zł, (przy szacowaniu kosztów wynagrodzeń przyjęto przeciętne wynagrodzenia z poszczególnych województw: dane GUS  - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2014 r.),

 

c) eksploatacja wynajmowanej powierzchni - około 288 000 zł, (przyjęto ryczałtowy narzut 30% kosztów wynagrodzeń i wynajmu),

 

d) koszt zakupu wyposażenia biurowego - około 270 000 zł.

 

W dalszej kolejności przedstawiona została informacja na temat przebiegu posiedzenia Grupy Koordynatorów ds. uznawania kwalifikacji zawodowych, które odbyło się w siedzibie Komisji Europejskiej dnia 6 marca 2015 r. i min. dotyczyło przeglądu i wzajemnej oceny zawodu psychologa w krajach UE. Komisja Europejska wybrała zawód psychologa jako jeden z sześciu zawodów regulowanych do dokonania przeglądu i wzajemnej oceny jego funkcjonowania w państwach członkowskich mając na celu zbadanie czy regulacja zawodu nie narusza reguł proporcjonalności, czy jest niedyskryminująca oraz czy jej wprowadzenie jest uzasadnione nadrzędnym interesem ogólnym.

 

Komisja Europejska zwróciła uwagę na planowaną przez Polskę regulację zawodu psychologa. W szczególności zainteresowanie budziła kwestia testu proporcjonalności projektowanych rozwiązań do zakładanych celów. Komisja Europejska wskazała, że możliwe jest osiągnięcie zakładanych celów (tj. ochrona interesu pacjentów/konsumentów i ochrona bezpieczeństwa publicznego) przez stosowanie mniej „regulacyjnego” środka. Przykładowo Komisja Europejska wskazała, że Norwegia chroni bezpieczeństwo klientów/psychologów i porządku publicznego przez wprowadzenie systemu certyfikacji psychologów, a nie przez wprowadzanie obowiązkowego samorządu zawodowego psychologów. Tym samym można się spodziewać, że w końcowym dokumencie powstałym na skutek opracowywania raportów narodowych Komisja Europejska będzie postulowała ponowne przeanalizowanie zasadności wybranego modelu regulacji zawodu i ewentualne przedstawi rekomendacje do zastosowania mniej obciążających środków regulacji zawodu. Termin przedstawienia podsumowania przeprowadzonego przez KE przeglądu nie został określony.

 

Po uzyskaniu akceptacji zmian testu regulacyjnego rozpoczną się prace nad projektem założeń do projektu ustawy. Dotychczas opracowywany przez MPiPS materiał będzie podlegał zamianom dostosowującym do zatwierdzonego testu i zostanie opublikowany po akceptacji Kierownictwa resortu.

 

Następnie omówiony został zakres przedmiotowy projektowanej ustawy. Przewiduje się, że określi ona warunki oraz zasady wykonywania zawodu psychologa, co zagwarantuje bezpieczeństwo osób korzystających z usług psychologów. Proponuje się by projekt nowej regulacji zawodu psychologa przewidywał, m.in.:

 


· ochronę prawną tytułu zawodowego „psycholog”,

 

· wprowadzenie definicji usług psychologicznych,

 

· postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu psychologa uzyskanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej

 

· utrzymanie obowiązkowej przynależności do samorządu zawodowego psychologów funkcjonującego w ramach dwuszczeblowei struktury  samorządu zawodowego,

 

· wprowadzenie instytucji tzw. opieki, której celem byłaby pomoc we wdrożeniu do wykonywania zawodu psychologa w okresie pierwszych 12 miesięcy pracy,

 

· organizację systemu odpowiedzialności zawodowej psychologów.

 


Ponadto uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że na stronie internetowejwww.dialog.gov.pl została uruchomiona zakładka dotycząca zawodu psychologa, na której umieszczone zostały dokumenty wypracowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w trakcie prowadzonych prac legislacyjnych nad nową regulacją zawodu psychologa. Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana.

 

Jednocześnie pragnę poinformować, że w dniu dzisiejszym z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpłynęła prośba o podjęcie działań, które zapewnią obywatelom i przedsiębiorcom możliwość przeprowadzenia w sposób elektroniczny procedury uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach oraz procedury złożenia oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej w tych zawodach i działalnościach. Z uwagi na nieukonstytuowanie się samorządu zawodowego psychologów, a tym samym brak możliwości wdrożenia przepisów regulujących dostęp do zawodu psychologa nie wydawano żadnych decyzji w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych dla zawodu psychologa, ani nie otrzymano żadnych deklaracji w sprawie świadczenia usług transgranicznych przez psychologów – obywateli Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wprowadzenie nowej regulacji zawodu psychologa będzie się jednak wiązało z obowiązkami w tym zakresie. Wobec powyższego, przekazuję Państwu pismo MNiSW do wiadomości.

 

 

Z poważaniem,
Anna Świątek-Kolera
główny specjalista
Wydział Prawno - Legislacyjny i Układów Zbiorowych Pracy
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
tel. 22 661 16 37